اینجا می نویسم از خودم از آدم های زندگی ام از کوه از دریا از گل از آسمان ... از خدا...
می نویسم چون نوشته ها رد پای گذشته اند.
می نویسم که بودنم را فریاد کنم که بدانی هستم ...
این منم ...
با قفسه ای پر از کتاب پر از حافظ ، قیصر، سهراب... این منم ...
با گوش هایی که به شنیدن حقیقت خو کرده با چشم هایی که عاشق زیبایی است...
این منم ...
میخواهی بدانی کیستم ... مرا بخوان...