فروردین : فرودهای پاکان

اردیبهشت : بهترین راستی

خرداد : رسایی کمال

تیر : ایزد باران

مرداد : جاودانگی

شهریور : شهرباری نیک

مهر : پیوستن با مهربانی

آبان : آب ها

آذر : آتش

دی: دانای آفریننده

بهمن : منش نیک

اسفند : آرامش افزاینده

-------------------------------------------------------------------------------

محرم : حرام (بودن قتل)

صفر : تهی (از مال به دلیل غارت)

ربیع الاول : ماه اول بهار

ربیع الثانی: ماه دوم بهار

جمادی الاول : یخبندان اول

جمادی الثانی: یخبندان دوم

رجب : عظیم (به دلیل توقف جنگ)

شعبان: فرقه و اختلاف

رمضان: ریگستان گرم

شوال : بالا بردن(دم شتر برای جفت گیری)

ذوالقعده : دست برداشتن از جنگ

ذی الحجه: ماه زیارت

*منبع : اینترنت*