"شما که غریبه نیستید"اسم کتابی است که به تازگی خوانده ام .نویسنده ی کتاب ;خالق قصه های مجید;هوشنگ مرادی کرمانی است.

کتاب متنی ساده و صمیمی دارد و در واقع شرح حالی از زندگی روستایی با فرهنگ ایرانی است.توصیه میکنم این کتابو بخونین.جمله های نابی داره...