اگر بر این باور باشید که " خداوند " بخشنده است,

خداوند بخشنده خواهد بود .

خداوند بالاتر از آنچه در یقین و اعتقادتان است 

به شما نمیدهد.

او دوست دارد مواهب زیادی به شما عطا کند،

اما حتی خداوند هم نمی تواند 

بیش از آنچه شما ایمان به قبول و دریافت آن دارید به شما ارزانی کند.

" نورمن وینست پیل "