بچه ها آرزوهای کوچیک دارن و دنیایی بزرگ ، بزرگترها آرزوهایی بزرگ و دنیایی کوچیک . و مایی ک همیشه در حال دست و پا زدن وسط این پارادوکسیم . و امان از روزی که نه آرزویی بمونه و نه دنیایی ... .