مهربان پیامبرم !
انگار طالعت را با بی حرمتی به تو نوشته اند . انگار رسم است همه نا مهربان باشند و تو مهربان!
ستایش شده ی صبور! پیام آور عشق !
قرآنی که شد معجزه ی تو این روز ها عجیب غریب است . دوستارانت چالشی به اسم تو راه انداخته اند خوب یا بدش را نمیدانم اما کاش نصف انقدی که چشمانشان را به صفحه های شخصیشان عادت داده اند به خواندن همان معجزه ی فراموش شده عادت بدهند!
بنده ی دوست داشتنی خدا !
بی خیال چالش های جدید بی خیال بدگویی های پشت سرت من تا ابد دوستت دارم بگذار هر چه می خواهند بگویند. جواب ابلهان خاموشیست ¤¤¤