امروز باران صورتم را بوسه باران کرد...

خدایا شکرت به خاطر این قاصد مهربان بهشتی آسمانی.

خدایا شرمنده ی مهربانی بی نهایتت هستم !

سپاس!