خدایا از پرسه زدن در کوچه های زمین خسته شده ام . میشود طاق آبی ات را پایین تر بیاوری . دلم آسمانت را می خواهد . می خواهم ستاره چیدن را تجربه کنم می خواهم ماه را بو کنم . میشود ... میشود سقف بی نهایتت را پایین تر بیاوری ...یا که نه میشود مرا بالاتر ببری؟ اصلا میشود یک نردبام برایم بفرستی اولین پله اش روی زمین آخرین پله اش توی آسمان...

آخ که چقدر این آبی بی نهایتت برایم عزیز است ...