روایت یکم :
عالم ، هر بامداد که بیدار می شود ، در جستجوی علم است ; می رود تا علمش را افزون کند.
زاهد هر بامداد که بلند میشود در جستجوی زهد است; میرود تا زهدش را زیاد کند.
اما جوانمرد هر بامداد که بر می خیزد در جستجوی عشق است میرود تا دلی را شاد کند .
(جوانمرد نام دیگر تو / عرفان نظر آهاری)