”آرزوهای بزرگ”چارلز دیکنز رو سه چهار روزی میشه که تموم کردم . نمیتونم بگم عالی ولی خوب بود . داستان شروع و پایان آرومی داشت . ولی اواسط داستان به شدت اوج میگرفت و خواننده رو با سیل عظیمی از حوادث و اطلاعات درگیر میکرد که به نظرم خوشایند نبود . رمان داستان زندگی پسرک روستایی شش هفت ساله ای رو تا جوانی روایت میکنه و از زبان اول شخص مفرده. به نظرم امتحانش کنید از جمله رمان های جاودانه و بدون شک تجربه ای متفاوت خواهد بود.