خدای مهربانم

صمیمانه که با تو سخن می گویم

خطی بر آن می کشند

سکوت می کنم 

نا گفته هایم را اجابت کنید لطفا!

از گفته هایم پشیمانم.

گیلاس آبی/ میلاد تهرانی