گاهی فقط باید تسلیم بود...و

منتظر معجزه ماند...

همین...........................................................