کلیه شریانچه آوران دوپامین میوژنیک رفلکس بین بریج بارو رفلکس هموفیلی ترومبوز آمبولی پلاکت هسته های قاعده ای هسته پوتامن کربیمازول :/واقعا هنگ کردم ...چقدر واژه چقدر اصطلاح چقدر تعریف ...خدایا فردا رو به خیر بگذرون:`(