با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت 

      با هر چه رود نام تو را می توان سرود

بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را 

    با دست های روشن تو می توان گشود