خیلی سخته که واسه بودن کسی دعا کنی ...نه واسه زندگی کردنش , موفقیتش , آرامشش ...نه ...فقط واسه بودنش ...فقط واسه نفس کشیدنش ...

خیلی سخته ...