اینجا مشهد ...

صدای مرا از رادیو بهشت می شنوید ...